Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden:

1) Al onze verhuringen, verkopen, werken, leveringen en diensten geschieden volgens onze algemene voorwaarden. Anders luidende voorwaarden van de klant worden niet aanvaard.

2) Eventuele klachten dienen schriftelijk binnen acht dagen a.d.h.v. een aangetekend schrijven aan onze woonplaats gestuurd te worden met een duidelijke omschrijving van de gebreken die ons in staat zullen stellen volledig kennis te nemen van de zaak, zo niet worden ze niet aanvaard. Indien wij uw klacht voor gegrond aanvaarden gaan wij onmiddellijk over tot het zoeken naar een oplossing.

3) In geval van geschillen of betwisting is enkel de Rechtbank van Koophandel, de rechtbank van Eerste Aanleg en het Vredegerecht van Brugge bevoegd. Zo er een procedure moet ingeleid worden, wordt het factuurbedrag verhoogd met 20%, met een minimum van 50 euro. Dit geldt eveneens wanneer wissels worden getrokken op de klant. Van die rechtsbevoegdheid clausule van de rechtbanken kan slechts door onze beslissing vrijwillig worden afgeweken.

4) Bij het maken van een prijsopgave wordt geen rekening gehouden met de beschikbaarheid van het materiaal. Dit gebeurt pas wanneer U een optie neemt. Opties zijn ten langste 1 maand geldig. Wanneer een optie na verloop van deze periode niet bevestigd wordt, vervalt deze. Eveneens vervalt een optie wanneer ze niet bevestigd wordt ten laatste 1 maand voor datum. Bestellingen dienen steeds per mail of per post te gebeuren. Een bestelling annuleren gebeurt eveneens schriftelijk ten laatste 21 dagen voor datum. Bij annulatie wordt 25% van de voorgestelde verhuurprijs aangerekend.

5) Indien er extra manuren of werken in regie nodig zijn, worden deze aangerekend aan € 35,00 excl. BTW per uur.

6) Bij verhuur wordt een datum van terugbrengen overeengekomen. 2 transportdagen voor gebruik en 2 transportdagen na gebruik kunnen worden toegestaan. Wanneer de verhuurde goederen door de huurder niet op het voorziene tijdstip aan de verhuurder worden terugbezorgd is een vergoeding verschuldigd van 50% van de dagprijs voor de eerste week en de dagprijs per bijkomende week. Wanneer de goederen buiten gebruik blijken door beschadigingen toegebracht in de loop van de verhuring is eveneens voormelde vergoeding ten laste van de huurder.

7) Wij kunnen nooit verantwoordelijk gesteld worden voor klachten door derden zoals elektriciteitspannes, geluidsoverlast en dergelijke meer. Wij kunnen eveneens niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen die zich voordoen door het gebruik van de verhuurde apparatuur of voor de schade die zou zijn ontstaan bij het gebruik van de apparatuur.

8) Bij verhuur is de huurder hoofdelijk aansprakelijk voor de veiligheid en het correct gebruik van het materiaal. De huurder zorgt ervoor dat het materiaal voldoende afgeschermd is van de aanwezigen en natuurelementen. De huurder gaat akkoord alle kosten te betalen in geval van schade aangebracht door hemzelf of door derden. De huurder zorgt voor de nodige verzekeringen (B.A., brand- & stroomschade, all-risk,…). De verhuurder gaat er van uit dat de huurder met kennis van zake apparatuur huurt en perfect weet hoe deze functioneert.

9) Indien de huurder namens een rechtspersoon of een vereniging een huurovereenkomst afsluit is deze zelf aansprakelijk voor de overeenkomst en voor eventuele schades of diefstallen.

10) Facturen betreffende een verhuur zijn steeds betaalbaar ten laatste 30 dagen na factuurdatum, netto, zonder korting. Ingeval van niet betaling van de facturen, binnen de 30 dagen na vervaldatum, wordt het factuurbedrag verhoogd met 12% per jaar, zonder dat daartoe een aanmaning moet worden verstuurd. Nieuwe klanten betalen de eerste huur steeds contant bij het afhalen of leveren van de goederen.